กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ  ยินดีต้อนรับ

updated 23/03/2020 18:21:11

 
 
   
 

นายประยงค์ พลขำ
เกษตรจังหวัดยโสธร

 

(นายวิสันต์ พองชัยภูมิ)
เกษตรอำเภอไทยเจริญ
 
 ประวัติสำนักงาน
 พื้นที่การปกครองอำเภอ/ตำบล
 ข้อมูลทั่วไป

 ทำเนียบตำบล/หมู่บ้าน

 ข้อมูลแหล่งน้ำที่สำคัญ
 จำนวนประชากร/แรงงาน
 จำนวนแรงานภาคการเกษตร
 บุคลากรเจ้าหน้าที่
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์
 ทำเนียบศูนย์ข้าวชุมชน
 ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3ก.
 ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืช
 ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารา
 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 สรุปข้อมูลภัยธรรมชาติ
 ทำเนียบอาสาสมัครเกษตร
 พื้นที่ถือครองการเกษตร
 สรุปประเมินผลผลิตข้าวนาปี
 สรุปผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี


     เว็ปไซค์สำนักงานเกษตรอำเภอ    


    เว็ปไซค์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร       

    เอกสารวิชาการประจำเดือน        


 

  

**คู่มือประชาชน**

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนาแปลงเก่ามาลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นการจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและ เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาลงทะเบียนใหม่ด้วยตนเอง ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณียื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเกษตรอำเภอ

 

 

             นายวิสันต์  พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอไทยเจริญ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ โดยนายวิสันต์   พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอ  ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันช่วงนี้กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง จากที่เกษตรกรจุดไฟเผาใบอ้อย เผาตอซังข้าว จึงส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหยุดเผา และรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มขึ้น
 
 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่ง
เสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ความรู้ด้านการเกษตร

 วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว สผส.
 จดหมายกรมส่งเสริมการเกษตร
 จดหมายข่าว กรมการข้าว
 สาระคดีและบทความ
 ห้องสมุดความรู้การเกษตร
 มาทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง

 พืชพลังงานทดแทน

   

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล


 
จัดทำโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอไทยเจริญ
ที่ปรึกษา : นายวิสันต์   พองชัยภูมิ  เกษตรอำเภอไทยเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ  ต.ไทยเจริญ  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร 
 
ติดต่อ โทรศัพท์ 0-45718137
อีเมล์ phukoy
.doae.go.th ติดต่อผู้ดูแลระบบ 0-45718137

 -----------------------------------updata   23 March 2020    สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  2561-----------------------------------

1800Flowers
1800Flowers

Hit Counter